LISMI

La LISMI obliga a les empreses de més de 50 treballadors a contractar un 2% de treballadors amb discapacitat i, en defecte d’això, l’aplicació d’unes mesures alternatives que consisteixen en la compra de productes o serveis a un Centre Especial de treball o la donació a una fundació que tingui com a objectiu la formació de persones amb discapacitat per a la seva inserció laboral.

Què és la LISMI?

És la Llei 13/1982, del 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids, que estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l’obligació de contractar a un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%. (Art. 38)

Existeix alguna opció de compliment alternatiu?

Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu de caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

Quantificació de la reserva:

 • Mitjana d’empleats en els 12 mesos immediatament anteriors.
 • Contracte fix a temps parcial o complet= 1 treballador
 • Contracte temporal d’un any= 1 treballador
 • Contracte temporal inferior a un any = 1 treballador per cada 200 dies treballats o fracció.

Causes d’excepcionalitat art. 1.2:

 • Impossibilitat del Servei Provincial d’Ocupació d’atendre les ofertes d’ocupació presentades.
 • Existència i acreditació de causes de caràcter productiu, tècnic, organitzatiu o econòmic que motivin l’especial dificultat de contractar treballadors amb discapacitat.

Sol·licitud de la declaració de l’excepcionalitat:

 • S’ha de fer amb caràcter previ a l’adopció de les mesures alternatives. En la Sotsdirecció de Polítiques Actives de l’INEM (òrgan competent per a empreses supracomunitat autònoma) hi ha un imprès pel qual es demana alhora la declaració d’excepcionalitat i l’opció de mesura alternativa.
 • Hi ha silenci administratiu als dos mesos de presentada la sol·licitud.
 • Si es denega l’excepcionalitat cal complir l’obligació de reserva o iniciar el procediment al·legant l’altra causa justificativa de l’excepcionalitat.
 • El termini de validesa és de 3 anys des de la resolució o des de l’efecte del silenci positiu.

Quin és el període de validesa del Certificat d’Excepcionalitat?

La finalitat de la Llei és la contractació directa de personal discapacitat. L’empresa encara que contracti béns i/o serveis, ha d’intentar en els 2 anys que té la validesa el Certificat d’Excepcionalitat, contractar personal discapacitat progressivament fins a aconseguir el 2% de la seva plantilla com a mínim. Passats els 2 anys, si no s’ha aconseguit, queda obligat de nou al compliment de la quota de reserva del 2% de personal discapacitat, per la qual cosa haurà de tornar a sol·licitar el Certificat d’Excepcionalitat, si no compleix amb aquesta obligació, per poder acollir-se a una de les Mesures Alternatives en el compliment del RD 27/2000.

Mesures alternatives

Una vegada es disposa de l’autorització d’excepcionalitat, les mesures alternatives poden ser:

 • Donacions o accions de patrocini amb Fundacions o Entitats d’utilitat pública que el seu objectiu social sigui la formació i inserció laboral de persones amb discapacitat. Càlcul 1,5 x IPREM*
 • Contractes d’adquisició de productes o serveis a Centres Especials de Treball (CET) o treballadors autònoms amb discapacitat. Càlcul 3 x IPREM*
 • Constitució d’enclavaments laborals amb CET. Càlcul 3 x IPREM*

*IPREM = Indicador Públic de Renda per a Efectes Múltiples. És un import que anualment es fixa per part del Govern d’Espanya.

Tenint ja contractats béns i/o serveis amb un Centre Especial de Treball estic complint amb la Llei?

No, és requisit indispensable la sol·licitud de el “Certificat d’Excepcionalitat” davant l’oficina de l’INEM o el SCC. Una vegada obtingut, haurà de realitzar-se de nou el contracte de béns i/o serveis que ja es tenia subscrit perquè sigui vàlid com a compliment a la Llei de Mesures Alternatives.

Quin pressupost haig de contractar o haig de donar?

 • L’import anual dels contractes anuals o civils amb CET, haurà de ser almenys, 3 vegades el Salari Mínim Interprofessional anual per cada treballador discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la seva plantilla.
 • L’import anual per a la donació haurà de ser, almenys, d’1,5 vegades el SMI anual per cada treballador discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la seva plantilla.

Puc donar la donació a qualsevol tipus de fundació?

No, només es podran efectuar donacions a favor d’entitats o associacions d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de persones amb discapacitat. Les entitats l’objecte social de les quals sigui diferent, no poden ser beneficiàries de la donació en compliment de les Mesures Alternatives.

Quins són els riscos del no compliment de la LISMI?

Les infraccions en la matèria objecta d’aquesta Llei se sancionaran de la següent manera:

 1. Les infraccions lleus, en el seu grau mínim, amb multes de 301 a 6.000 euros; en el seu grau mitjà, de 6.001 a 18.000 euros; i en el seu grau màxim, de 18.001 a 30.000 euros.
 2. Les infraccions greus amb multes, en el seu grau mínim, de 30.000 a 60.000 euros; en el seu grau mitjà, de 60.001 a 78.000 euros; i en el seu grau màxim, de 78.001 a 90.000 euros.
 3. Les infraccions molt greus amb multes, en el seu grau mínim, de 90.001 a 300.000 euros; en el seu grau mitjà, de 300.001 a 600.000 euros; i en el seu grau màxim, de 600.001 a 1.000.000 d’euros.

A més de les sancions, a Espanya, els plecs de Clàusules Administratives Particulars poden exigir als licitadors la presentació d’un certificat que acrediti el compliment per les empreses licitadores de l’obligació de reserva del 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat o del compliment de les mesures alternatives. Aquesta nova legislació obre la possibilitat de reclamació a les Administracions sobre aquestes justificacions amb la finalitat d’invalidar o reclamar sobre contractacions públiques concedides a empreses competidores.

En resum:

El règim sancionador determina per a les empreses que no compleixin amb la LISMI:

 • Impossibilitat de contractar amb l’Administració Pública: nova Llei 26/2011
 • Pèrdua de totes les bonificacions en matèria laboral. nova Llei 26/2011
 • Impossibilitat de rebre ajudes o subsidis de l’Administració Pública
 • Sanció de fins a 6000 €/any per persona no contractada o falta de mesures alternatives
 • Altres sancions en funció de la reincidència